BYG Garantiordningen

Ordningen dækkker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde. Garantiordningen dækker dog kun, hvis håndværksmesteren er medlem af Dansk Byggeri.

Trygt og sikkert med BYG GARANTI
Kort om BYG GARANTIORDNING

Garantiordningens overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger ved indgåelse af aftaler med entreprenører og håndværksvirksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af BYG GARANTIORDNING.

Mere konkret er det formålet med garantiordningen at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af Dansk Byggeris medlemmer.

Hvornår er der brug for BYG GARANTIORDNING
BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer.
En forbruger kan få prøvet spørgsmål om et arbejdes kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn eller Byggeriets Malerklagenævn, når klagen vedrører et arbejde hvor den samlede entreprisesum ikke overstiger kr. 1.000.000,-. Dansk Byggeris medlemmer er forpligtet til at efterleve nævnenes afgørelser. Hvis medlemmet ikke efterlever en afgørelse, (fx pga. konkurs, død, ophør eller lignende) træder BYG GARANTIORDNING ind i sagen.
Hvis sagen afvises af nævnet, kan BYG GARANTIORDNING i stedet indtræde i sagen på baggrund af en retsafgørelse.
Som hovedregel afholder BYG GARANTIORDNING derefter omkostningerne ved at forbrugeren får afhjulpet manglerne ved et andet Dansk Byggeri-medlem. BYG GARANTIORDNING dækker dog højst det beløb, der er tilkendt i nævnets kendelse. Forbrugeren skal selv kontakte et andet Dansk Byggeri-medlem og indgå aftale med denne.
BYG GARANTIORDNING er med andre ord en ekstra sikkerhed, når en forbruger skal have udført håndværksarbejde.

BYG GARANTIORDNING dækker:
Håndværksmæssige mangler
BYG GARANTIORDNING dækker håndværksmæssige mangler ved murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger- eller malerarbejde, samt jordarbejder dog undtaget arbejder med forurenet jord. For så vidt angår tagmalerarbejde dækker BYG GARANTIORDNING hvis virksomheden på tidspunktet for aftalens indgåelse er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening.
BYG GARANTIORDNING dækker alene arbejder hvor den samlede entreprisesum overstiger kr. 1.000.000,- inkl. moms såfremt Dansk Byggeri-medlemmet i forbindelse med aftalens indgåelse har opnået godkendelse heraf hos Byggeriets Forsikringsservice.
Materialer
BYG GARANTIORDNING dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer. Dækningsmaksimum er kr. 5.000,- pr. enhed og den samlede maksimumgrænse er kr. 100.000,- incl. moms.
Derudover ydes der ikke dækning for mangler ved materialer, medmindre Dansk Byggeri-medlemmet i kraft af sin faglige uddannelse burde have opdaget fejlen og derfor ikke anvendt materialet.
Tab som følge af fejlagtige produktanvisninger eller vejledninger udfærdiget af andre end Dansk Byggeri-medlemmet dækkes ikke.

BYG GARANTIORDNING dækker ikke:
BYG GARANTIORDNING dækker ikke en forbrugers indirekte tab som fø lge af mangelfuld udførelse eller rådgivning.
BYG GARANTIORDNING dækker heller ikke forbrugerens omkostninger ved færdiggørelse af en entreprise, der ikke er udført eller fuldført af et Dansk Byggeri-medlem, eller tilbagebetalingskrav vedrørende ikke-præsterede ydelser.
Arbejde, som er udført i underentreprise af et Dansk Byggeri-medlem for en hovedentreprenør, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, er ikke dækket.
BYG GARANTIORDNING omfatter ikke tagmalerarbejde aftalt med virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening.

Hvornår er man forbruger
Arbejde, som er bestilt af og udført for private forbrugere på forbrugerens bolig, er dækket.
Arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboliger er undtaget for dækning, når arbejde af den pågældende type sædvanligvis udføres som fællesarbejde.
Hvor meget dækker BYG GARANTIORDNING
Der ydes dækning for det beløb, forbrugeren har fået tilkendt i henhold til ankenævnets kendelse, dog maksimum kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag.
Den årlige maksimale dækningssum er kr. 5 mio. for sager, der er afgjort inden for det enkelte kalenderår.
BYG GARANTIORDNING er berettiget til at nægte udbetaling, såfremt Dansk Byggeri-medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren – uanset om tilgodehavendet stammer fra et andet kontraktforhold. Hvis der er uenighed herom mellem parterne, er BYG GARANTIORDNING berettiget til at vente med udbetaling, indtil der er truffet afgørelse i tvisten.

Frister og betingelser
Forbrugeren skal reklamere over for håndværksmesteren senest 5 år efter afleveringen eller færdig-gørelsen af arbejdet, og inden for samme frist skal der indgives klage til Byggeriets Ankenævn eller Byggeriets Malerklagenævn.
Derudover skal forbrugeren anmelde sit krav i BYG GARANTIORDNING inden 3 måneder efter udløbet af den tidsfrist for efterlevelse, som er fastsat i nævnets afgørelse.
Det er en betingelse for dækning, at virksomheden var medlem af Dansk Byggeri på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Forbrugeren er sikret af de vedtægter, der var gældende, da aftalen blev indgået.

Kort om Byggeriets Ankenævn og Byggeriets Malerklagenævn
Byggeriets Ankenævn drives i samarbejde mellem Dansk Byggeri og Forbrugerrådet.
Nævnet behandler sager indenfor murer-, tømrer-, snedker-, stenhugger-, køkken-, kloak-,brolægger og tækkeområdet, samt klager over jordarbejder når disse ikke omhandler arbejder med forurenet jord. Ankenævnene behandler ikke klager over arbejder, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr. 1.000.000,- inkl. moms.
Byggeriets Malerklagenævn behandler klager på malerområdet.
Klagen behandles i overensstemmelse med ankenævnenes vedtægter.
Nævnene behandler klager over et arbejdes pris og kvalitet. Nogle klager er dog uegnede til nævnets behandling, fx fordi den kun kan afgøres ved afhøring af vidner. Denne type sager vil i stedet skulle afgøres ved domstolene.

Hvad gør man
Hvis man opdager en mangel ved arbejdet, bør man straks reklamere over for håndværksmesteren, som således får mulighed for at afhjælpe problemet. Hvis der ikke kan opnås enighed med virksomheden, skal sagen indbringes for Byggeriets Ankenævn eller Byggeriets Malerklagenævn. Hvis klageren får medhold og afgørelsen ikke bliver efterlevet af Dansk Byggeri-medlemmet, sendes sagen til BYG GARANTIORDNING.

Læs mere på Dansk Byggeri’s hjemmeside www.danskbyggeri.dk